Apo View

Giant Lantern Festival 2018

Apo View Hotel is proud to be one of the sponsors of the Giant Lantern Festival 2018.

#ApoViewHotel #BePrestigiousinaLuxuryHotel #GiantLanternFestival2018 #CityOfSanFernando #HomeOftheGiantLanterns